BRNO Business Park

V rámci výběrového řízení uspěla naše firma s alternativním způsobem založení (původně založení pomocí betonových FRANKI pilot) dvou osmipodlažních administrativních budov pomocí vibrovaných betonových pilířů opřených do velmi ulehlé štěrkové a písčité Svratecké říční terasy. Mocnost terasy se pohybuje mezi 3,0 – 5,0 metry. Báze terasy spočívá na miocenním, převážně jílovitém podloží. V nadloží terasy se nachází eolické sedimenty zastoupené návějemi spraší o mocnosti 4,0 – 7,0 m. Spraše a jejich produkty sprašové hlíny nasedají na souvrství jílovitých až jílovitopísčitých hlín. Podzemní voda se nachází jen při bázi štěrkopískové terasy na úrovni cca 203,0 m n.m.
Navrhli jsme založení sloupů skeletu monolitické železobetonové konstrukce na monolitických železobetonových patkách s kalichem, které jsou podepřeny jedním až sedmi kusy vibrovaných betonových pilířů. Koncepce návrhu vychází z předpokladu plošného založení (patky) na pilíři vylepšeném podloží. Jednotlivé sloupy skeletu jsou tedy založeny na 7 typech základů v závislosti na zatížení. Maximální uvažovaná únosnost jednoho vibrovaného betonového pilíře při povoleném sedání je v tomto případě uvažována 1.000 kN, což bylo ověřeno pomocí dvou statických zatěžovacích zkoušek na staveništi.
Pro ověření návrhu respektive průběhu sedání byly na vybraných sloupech skeletu v suterénu objektů instalovány měřičské body pro měření přesnou nivelací. Měřením bylo prokázáno, že sedání sloupů je maximálně do 15 mm a nerovnoměrnost v sedání jednotlivých patek nepřekračuje hodnotu 0,0015, což je normou, CSN 73 10 01 pro daný typ konstrukcí dovolené.

BRNO Business Park BRNO Business Park BRNO Business Park BRNO Business Park BRNO Business Park

Info

PopisZaložení objektů
TechnologieBetonové pilíře
ObjednatelPSJ BRNO, s.r.o.
Místo stavbyBrno
Realizace2005

Použité technologie:

Lokace