SIEMENS-MATSUSHITA COMPONENTS Šumperk

Nově budovaný areál firmy SIEMENS na výrobu měkkých feritů je situován do jihozápadní části města Šumperka a je vymezený silnicí č.I/44 a železniční tratí Šumperk-Bludov. Daný prostor leží v pravobřežní části údolní nivy řeky Desné. Areál se skládá dle projektu ze dvou výrobních hal a jedné technické budovy, ke které je připojen objekt skladového hospodářství. Vlastním pracím fy KELLER předcházelo provedení hrubých terénních úprav. Charakteristickým znakem těchto úprav bylo sejmutí ornice a vytvoření drenážní vrstvy s dvěma filtračními geotextiliemi a zhutněnou vrstvou písku rest štěrkopísku.

Z takto upravené pláně (-0,90 = 304,83) firma KELLER realizovala své práce. Celková plocha, kde se provádělo hloubkové vibrační zhutňování, byla cca 20000m2. Štěrkové sloupy se zhotovily jak pod základovými patkami, tak i pod konstrukcí podlahy. Podle typu a zatížení základové patky bylo pod ní navrženo od 1 do 8 štěrkových sloupů. Pro odlišně zatížené oblasti podlah byl zvolen odpovídající rastr hutněných štěrkových sloupů. Základová spára patek byla –1,10m.

Práce byly prováděny dvěma soupravami se zásobníkovými vibrátory s klapkami, které jsou pro danou geologii (jemnozrnné zeminy) vhodné. Výhodou práce se zásobníkovým vibrátorem je, že se přidávaný materiál vypouští za podpory stlačeného vzduchu vždy na hrotu vibrátoru a střídavým povytahováním a následným spouštěním vibrátoru dochází ke zhutnění a bočnímu roztlačení štěrku do zeminy a vytvoření plynulého sloupu.

Pro ověření únosnosti zhotovených štěrkových sloupů byly provedeny statické zatěžovací zkoušky, které potvrdily dostatečnou únosnost zhotovených sloupů při povoleném sedání.

Práce probíhaly ve dvou směnách, čímž byla dodržena doba výstavby 5 týdnů.

Šumperk

Info

PopisZaložení výrobní haly a zlepšení podloží pod podlahou
TechnologieŠtěrkové pilíře
ObjednatelILBAU s.r.o.
Místo stavbyŠumperk
Realizace1999

Použité technologie:

Lokace