Kolektor Centrum I.A – trasa Vodičkova

Při uskutečňování strategického plánu hl. města Prahy vydaného v roce 2000 se firma Keller podílela již od roku 2000 na přípravě návrhu zajištění stávající zástavby podél celé trasy kolektoru, tj. od ústí Jindřišské ulice na Václavském náměstí až po Karlovo náměstí . Celková délka trasy i s odbočnými větvemi do ulic Školské, V Jámě a Palackého byla téměř 1 300 m. Jednalo se nejprve o konzultace a následně o zpracování projektové dokumentace ve stupních pro stavební povolení, pro tendrovou dokumentaci až po vlastní realizační dokumentaci. Ochranné práce se týkaly celkem 22 domovních objektů. Hlavní hlediska, na která byl kladen při návrhu opatření důraz, bylo omezit na co možná nejmenší míru zásahy do pozemků soukromých vlastníků domovních objektů, omezit negativní dopad při realizaci na provoz na veřejných komunikacích i na provoz v přilehlých domovních objektech. Dále se jednalo o minimalizaci vlivu na režim podzemní vody. Vzhledem k výše uvedeným hlediskům a vzhledem k proměnnému geologickému profilu podél trasy byly navrženy a  následně firmou KELLER realizovány různé druhy ochranných opatření:

– Předsazená clona ze sloupů tryskové injektáže

– Předsazená clona z mikropilot

– Přímé podchycení základů fasádních zdi objektů sloupy tryskové    injektáže prováděné převážně z úrovně ulice, vyjímečně i z úrovně    suterénu uvnitř prostor objektu

– Přímé podchycení objektu sloupy tryskové injektáže v kombinaci    s kořenovými mikropilotami

Jejich statickou funkcí bylo buď přenést zatížení od základů přiléhajících objektů do nižších úrovní mimo oblast vlivu ražby, nebo odklonit zónu rozvoje deformací vyvolanou ražbou mimo přímé podzákladí nebo rozvoj deformací zasahující podzákladí alespoň výrazně omezit. Firma Keller realizovala v období osmi měsíců vlastními kapacitami téměř veškeré navržené konstrukce ochraňující přilehlou zástavbu proti vlivům ražby při samotné realizaci tunelového díla (cca. 5500 m sloupů tryskové injektáže a cca. 3700 m mikropilot). V půdorysu chodníků, z nichž se prováděla převážná část vrtů se nacházelo velké množství inženýrských sítí. Aby byla zajištěna maximální ochrana těchto sítí byly vrty prováděny přes předem osazené PVC průchodky, jejichž poloha se operativně upravovala v mnoha případech až na základě skutečně ověřené polohy inženýrských sítí v ručně prováděných předvýkopech.

Kolektor Centrum I.A - trasa Vodičkova Kolektor Centrum I.A - trasa Vodičkova Kolektor Centrum I.A - trasa Vodičkova Kolektor Centrum I.A - trasa Vodičkova Kolektor Centrum I.A - trasa Vodičkova Kolektor Centrum I.A - trasa Vodičkova Kolektor Centrum I.A - trasa Vodičkova

Info

PopisZajištění stávající zástavby podél tunelové trasy kolektoru
TechnologieTrysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty
ObjednatelSdružení Kolektor Vodičkova
Místo stavbyPraha 1
Realizace2004

Použité technologie:

Lokace