Palladium Praha

Po několikaletých přípravách byla v roce 2005 zahájena výstavba multifunkčního komplexu na Náměstí Republiky v Praze. Součástí tohoto komplexu je 39 000 m2 obchodních prostor, 20 000 m2 kancelářských prostor a také podzemní garáže s 900 parkovacími místy.

V rámci tohoto projektu proběhla nejen výstavba nového objektu, ale i přestavba budovy bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad, která je památkově chráněna a jejíž větší část musela být zachována a zakomponována do nově budovaného komplexu. Úkolem naší firmy bylo zpracování prováděcího projektu a vlastní realizace zajištění stávající budovy kasáren tak, aby suterénní prostory mohly být prohloubeny z původní úrovně na úroveň –11,00 m až -12,60 m, přičemž základová spára objektu kasáren se nacházela v úrovni cca. –6,0 m.

Pro podchycení obvodových a příčných nosných zdí jsme použiti technologie mikropilotových bárek a technologie tryskové injektáže.
Mikropilotové bárky byly tvořeny ze skupin mikropilot MESI 139,7/9,2 mm, do kterých jsme ze statických důvodů vkládali ocelové trubky 101,6/8,3 mm. Injektovaný kořen MESI pilot byl vetknutý do skalního podloží tvořeného zvětralými břidlicemi. Jednotlivé mikropiloty se pak v průběhu výkopových prací propojovaly zavětrováním. Na horní části mikropilotových bárek byl přenos zatížení z podchytávaného zdiva zajištěn ocelovou konstrukcí složenou z příčníků a převázek, spočívajících na zhlaví mikropilot. V některých částech objektu jsme zdivo stěn podchytávali sloupy tryskové injektáže. Zejména v oblasti výjezdové rampy z podzemních garáží, jejíž niveleta zasahuje pod hladinu podzemní vody a sloupy tryskové injektáže tak plní nejen funkci statickou, ale i těsnící. Z prováděcího projektu podchycení objektu kasáren vyplynula nutnost 2 500 m sloupů tryskové injektáže v některých úsecích kotvených dočasnými pramencovými kotvami, 3 100 m MESI pilot a 200 tun ocelové konstrukce. S ohledem na skutečnost, že naše práce probíhaly v souběhu s velkým množstvím dalších činností na staveništi zajišťovaných jinými dodavatelskými firmami koordinovanými generálním dodavatelem  stavby, bylo nutné velmi vysoké nasazení všech našich pracovníků, aby byly naše práce realizovány v požadovaných termínech, kvalitě a zároveň byly prováděny hospodárně bez prostojů jednotlivých strojů a zařízení.

 

Náměstí Republiky, Praha - Palladium Náměstí Republiky, Praha - Palladium Náměstí Republiky, Praha - Palladium Náměstí Republiky, Praha - Palladium - vrtání mikropilot uvnitř objektu Náměstí Republiky, Praha - Palladium Náměstí Republiky, Praha - Palladium

Info

PopisZajištění stavební jámy a podchycení stávajícího objektu kasáren
TechnologieTrysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty, Kotvy
ObjednatelTopgeo Brno, spol. s r.o.
Místo stavbyPraha 1
Realizace2005

Použité technologie:

Lokace