Rekonstrukce a přestavba areálu České pojišťovny a.s.

Naše firma byla v roce 1998 vybrána na zajištění generální dodávky „stavební jámy na klíč“ v rámci rekonstrukce a dostavby areálu České pojišťovny a.s., ve Vladislavově ulici v Praze 1.

Předmětem nebyly pouze práce speciálního zakládání, ale také zajištění a podchycení průčelní zdi objektu Vladislavova 15, demolice objektů Vladislavova č.15 a č. 17, záchranný archeologický průzkum, přeložky stávajících inženýrských sítí a výkopové práce.

Jednalo se také o práce i ve vlastní budově České pojišťovny Spálená 14 a dále k ní přiléhajícím dvorním objektům sahajícím až k Vladislavově ulici, půdorysných rozměrů přibližně 40 x 60 metrů. Převážná část těchto objektů byla odstraněna s tím, že historicky cenné prvky byly demontovány a uloženy do depozitáře s cílem opětného zabudování v novostavbě. V průčelí do Vladislavovy ulice se nachází fasáda o délce 36 m, která jako památkově chráněná musela být zachována a zajištěna speciálními konstrukcemi po celou dobu přestavby. Zajištění průčelní zdi a její podchycení tvořily dvě samostatné ocelové konstrukce spočívající na mikropilotách a sloupech tryskové injektáže a dále doplněné zemními kotvami.

Současně před plánovaným hloubením stavební jámy jsme zajistili ostatní objekty přiléhající ke stavební jámě podchycením tryskovou injektáží Soilcrete T. Víceúrovňově kotvené těleso tryskové injektáže sloužilo jako pažení stavební jámy. Navržená hloubka stavební jámy 13,3 až 16,5 m sahající minimálně 3,5 m pod hladinu podzemní vody vyžadovala technickou vodotěsnost konstrukce po celém obvodu. Těžení jámy probíhalo po jednotlivých kotevních úrovních. S ohledem na skutečnost, že úroveň výkopu stavební jámy zasahovala pod úroveň povrchu skalního podloží, bylo vetknutí stěn tryskové injektáže do skalního podloží zajištěno pomocí mikropilot. Celkové jsme na stavbě zhotovili 4 540 m pilířů tryskové injektáže průměru 1,2 m, 4 080 m svislých mikropilot a 48030 m předpjatých lanových kotev.

Samostatnou problematiku na této stavbě tvořilo podchycení starého židovského pohřebiště opuštěného přibližně před pěti sty lety. To se nacházelo v hloubce 3,50 m pod úrovní dvora a jeho půdorysný rozsah činil kolem 15% půdorysu plánované stavební jámy. Požadavek podchycení tohoto pohřebiště vyvstal až v průběhu výkopových prací. Ve stavebním povolení původně schválený postup průběhu prací vlivem vnějších okolností musel být přepracován. Po archeologickém průzkumu pohřebiště mělo následovat přenesení a uložení ostatků z hrobů se vší obřadností a pietou na jiném místě. Prostřednictvím dodatečně navrženého a schváleného způsobu podchycení pohřebiště mohlo být dosaženo definitivní hloubky výkopu stavební jámy v prostoru pohřebiště 13,5 m, jak bylo původně projektováno. Jednalo se o uzavření prostoru bývalého pohřebiště do rozsáhlého sarkofágu tvořeného z horizontálních mikropilot a železobetonového věnce a podchyceného systémem skupin svislých mikropilot a dalších ocelových konstrukcí.

Požadavky na přesnost provádění vrtných prací zde výrazně přesáhly běžné standardy. S pomocí vlastního kvalitního technického vybavení včetně použití laserové techniky jsme požadavky na směrové odchylky vedení vrtů nepřesahující 0,4 % z jejich délky splnili. Celkem jsme zde provedli cca. 1500 běžných metrů horizontálních mikropilot v délkách 10 až 14 metrů v osových vzdálenostech 33 centimetrů. Ke zpevnění zeminy mezi vodorovnými mikropilotami jsme použili dodatečné nízkotlaké injektáže dvojitým obturátorem.

Bývalé židovské pohřebiště zůstalo zachováno na svém původním místě a bylo obestavěno železobetonovými konstrukcemi suterénů nového objektu.

Rekonstrukce a přestavba areálu České pojišťovny a.s. Rekonstrukce a přestavba areálu České pojišťovny a.s. Rekonstrukce a přestavba areálu České pojišťovny a.s. Rekonstrukce a přestavba areálu České pojišťovny a.s.

Info

PopisZajištění stavební jámy, podchycení st. objektů, historické fasády, židovského pohřebiště
TechnologieTrysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty, Kotvy
ObjednatelPPF Majetková
Místo stavbyPraha 1
Realizace1998

Použité technologie:

Lokace