Rychlostní komunikace R55 Skalka – Hulín

Z podrobného inženýrskogeologického průzkumu v trase budoucí rychlostní komunikace vyplynulo, že se jedná o území s nepříznivými geotechnickými poměry tvořenými především jemnozrnnými zeminami, které jsou málo únosné a silně stlačitelné.
Vzhledem k této geologické stavbě a vypočteným hodnotám časového průběhu sedání v několika úsecích vysokých násypů na neúnosném podloží byla navržena sanace pro zvýšení stability násypových svahů a urychlení konsolidace pod násypy tak, aby její podstatná část proběhla během stavby a lze bez obav provádět konstrukci vozovky.
Podloží jsme sanovali vibrovanými štěrkovými pilíři průměru 600 mm, rozmístěnými v trojúhelníkové síti o proměnné vzdálenosti (2,1 – 2,6 m) nepřímo úměrně podle výšky násypu. Tyto svislé drenážní prvky byly navázány na plošnou drenáž konečné tloušťky 600 mm, která zajistí odvedení vytlačené vody mimo násypové těleso.
V jednom úseku rychlostní komunikace vedené na vysokém náspu, ve kterém jsme sanovali podloží pod násypem, se nachází plošně založený přesypávaný mostní objekt. Rovněž podloží samotného mostu jsme sanovali štěrkovými pilíři průměru 800 mm ve čtvercovém rastru 1,4 x 1,4 m.
Celkem jsme provedli 7.350 kusů vibrovaných štěrkových pilířů průměru 600 mm o celkové délce 41.520,6 m a 504 kusů pilířů průměru 800 mm o celkové délce 4.221,8 m.

 

 

Rychlostní komunikace R55 Skalka – Hulín Rychlostní komunikace R55 Skalka – Hulín Rychlostní komunikace R55 Skalka – Hulín Rychlostní komunikace R55 Skalka – Hulín Rychlostní komunikace R55 Skalka – Hulín

Info

PopisUrychlení konsolidace neúnosného podloží pod vysokými násypy
TechnologieŠtěrkové pilíře
ObjednatelEUROVIA CS, a.s.; STRABAG a.s.; IMOS Brno, a.s.
Místo stavbyTlumačov
Realizace2009

Použité technologie:

Lokace