Spolchemie Ústí nad Labem

Součástí projektu sanace starých ekologických zátěží v lokalitě původního závodu tzv. „Staré a Nové elektrolýzy“ bylo vybudování podzemní těsnící stěny dostatečně vetknuté do nepropustného podloží, následně demolice objektů souvisejících s provozem elektrolýzy a uzavření celého kontaminovaného území do tzv. EKOKONTEJNMENTU, který zajistí zakonzervování a zajištění podloží kontaminovaného rtutí.
Pro zhotovení podzemní těsnicí stěny byla vybrána naše metoda tryskové injektáže SOILCRETE s řadou „přeřezávaných“ lamel, která zajistí stejné parametry těsnosti jako klasická podzemní stěna těžená drapákem, ale s podstatně menším množstvím odpadu (kontaminovaných zemin) vzniklém při provádění, které by pak bylo nutno uložit na skládku nebezpečného odpadu.
Celkem jsme provedli 700 kusů lamel tryskové injektáže v osových vzdálenostech 0,9 m, vetknutých do nepropustného podloží v  hloubce až  25,5 m. Realizace probíhala za provozu výrobního závodu ve velmi spletitém systému potrubních vedení, neznámých kanalizačních stok či železničních vleček, což výrazně snižovalo rychlost provádění a naopak zvyšovalo riziko úniku zpětné suspenze.

 

Spolchemie Ústí nad Labem Spolchemie Ústí nad Labem Spolchemie Ústí nad Labem Spolchemie Ústí nad Labem Spolchemie Ústí nad Labem

Info

PopisTěsnící clona k zabránění úniku rtuti z areálu chemického provozu
TechnologieTrysková injektáž Soilcrete
ObjednatelŠamonil, s.r.o.
Místo stavbyÚstí nad Labem
Realizace2013

Použité technologie:

Lokace