Technologie

Víte přesně, co potřebujete? Naše portfolio i zkušenosti jsou rozsáhlé a díky sdílení znalostí a technologií s našimi kolegy z poboček po celém světě najdeme optimální řešení.

Hloubkové vibrační zhutňování Hloubkové vibrační zhutňování

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hřebíkování Hřebíkování

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Pažicí stěny Pažicí stěny

Zemní (horninové) kotvy

Ocelová táhla vložená do vrtů v horninovém prostředí, která do něj přenášejí tahové síly ze stavebních konstrukcí. Zachycují zemní tlaky u pažicích stěn, zajišťuje se jimi stabilita skalních svahů nebo výrubů při ražení podzemních prostor, přenášejí tahové síly z opěr mostů nebo ze základů vysokých konstrukcí (stožárů) do podložních hornin, zajištují i vodorovné konstrukce proti vztlaku. Kotvy se vkládají do svislých nebo šikmých vrtů, v nichž se v kořenové části zafixují mechanicky (uklínováním) nebo cementovou injektáží. Kotvy se mohou v hornině upevnit v různých hloubkových úrovních (kotvy s odstupňovaným kořenem). Na povrchu se táhlo kotvy po příslušném napnutí (předepnutí) upevní tzv. hlavou. Síly z kotvy se do několika sousedních prvků pažení roznášejí přes tzv. převázky, zpravidla ocelové nebo železobetonové. Kotvení pažicích stěn nahrazuje často složité rozpěrné konstrukce, kdy rozpěry znesnadňují práce ve stavební jámě. Hlavy kotev těsnicích stěn pod hladinou podzemní vody se musí speciálně upravit proti přitékání vody do jámy. Podle životnosti jsou kotvy dočasné (maximálně do 2 let) nebo trvalé, zvláštní úpravu mají kotvy vyjmutelné (kotvy WGL) s možností deaktivace a demontáže. Podle druhu táhla jsou kotvy tyčové nebo lanové (pramencové). Únosnost kotev se ověřuje průkaznými a kontrolními zkouškami.

Trvalé kotvy Pramencová kotva Pramencová zemní kotva Kotevní hlava

Jednotlivé technologie v této karegorii