Trysková injektáž Soilcrete

Obchodní název firmy KELLER pro tryskovou injektáž, pro niž vyvinula spolehlivou technologii a sofistikované pracovní postupy, taktéž i elektronicky sledované a řízené. Nejprve se speciální vrtnou soupravou i vrtnou kolonou vyhloubí vrt do požadované hloubky. Pak se vrtná kolona při otáčení posunuje zdola nahoru a jednou nebo více tryskami v dolní části soutyčí (monitoru) přitom proudí do okolního prostředí paprsek cementové směsi nebo vody pod vysokým tlakem (cca 40 MPa), čímž se zemina v okolí vrtu rozrušuje. Rozrušená zemina smíchaná se současně vháněnou cementovou suspenzí zatuhne a ztvrdne, takže se kolem vrtu vytvoří sloup zpevněné zeminy průměru až jednotek metrů charakteru betonu nižší pevnosti. Přebytečná směs zeminy, vody a cementu odchází v průběhu injektáže kolem vrtného soutyčí vzhůru, kde je jímána a deponována.

Trysková injektáž jednosložková Soilcrete-S využívá jenom paprsku cementové směsi. Proces doplněný o ochranný paprsek stlačeného vzduchu pak nazýváme dvoufázovou tryskovou injektáží Soilcrete-D. Třífázová Soilcrete-T pak rozrušuje zeminu paprskem vody chráněným vzduchovou obálkou a přídavnou tryskou pak vhání do zeminy cementovou suspenzi. Zpevněnými sloupy lze zvyšovat únosnost základové půdy, vytvořit pažicí i těsnicí stěny, podchycovat základy, těsnit hráze či dno stavební jámy, zpevňovat nadloží před vyrážením podzemního prostoru aj. Kromě velmi výkonných vrtných souprav máme k dispozici i malé soupravy pro použití ve sklepích nebo jinak stísněných prostorech.

Trysková injektáž


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Rekonstrukce a přestavba areálu České pojišťovny a.s.
Zajištění stavební jámy, podchycení st. objektů, historické fasády, židovského pohřebiště
Trysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty, Kotvy PPF Majetková Praha 1
Rekonstrukce objektu Česká 6
Zajištění stavební jámy, založení objektu a sanace základových konstrukcí
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Mikropiloty Komfort, a.s. Brno
IVG Evropská 11
Založení objektu
Trysková injektáž Soilcrete, Velkoprůměrové piloty Strabag a.s. Praha 6
Spolchemie Ústí nad Labem
Těsnící clona k zabránění úniku rtuti z areálu chemického provozu
Trysková injektáž Soilcrete Šamonil, s.r.o. Ústí nad Labem
Palladium Praha
Zajištění stavební jámy a podchycení stávajícího objektu kasáren
Trysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty, Kotvy Topgeo Brno, spol. s r.o. Praha 1