Zhutňování nesoudržných zemin

Vibračním hloubkovým zhutňováním se účinkem vibrace dosáhne v neulehlých, kyprých písčitých až štěrkovitých zeminách v nezhutněných, čerstvých násypech, navážkách apod. přeskupení zrn do těsnějšího uložení, čímž se zvyšuje únosnost a snižuje stlačitelnost základové půdy. Stavební objekty pak postačí zakládat na plošné základy. Po zapuštění do únosné polohy se postupuje vibrací zdola nahoru. Zemina se setřásá, tím snižuje objem, kolem soutyčí se tvoří trychtýřovitá prohlubeň. Do té se doplňuje místní výkopek nebo zemina podobných vlastností. Optimálním uspořádáním postupu podle nabytých zkušeností a zkoušek dokážeme zvýšit únosnost základové půdy na požadované parametry a navrhnout rozměry a druh základových konstrukcí.

Vibračním hloubkovým zhutněním lze také výrazně snížit propustnost nesoudržných zemin, čímž se sníží přítok podzemní vody do stavebních jam a usnadní se tak její čerpání.

Vibrační zhutňování


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Výstavba administrativní budovy KP VZP ČR
Vylepšení podloží s cílem zlepšení deformačních charakteristik podloží
Zhutňování nesoudržných zemin GEOSAN GROUP a.s. Hradec Králové
FN Hradec Králové – EMERGENCY – klinika KARIM
Zajištění stavební jámy, zlepšení podloží, snížení propustnosti zeminy, založení objektu
Zhutňování nesoudržných zemin, Trysková injektáž Soilcrete, Štetovnicová stěna GEOSAN GROUP a.s. Hradec Králové
Letní koupaliště Hradec Králové
Vylepšení podloží, snížení propustnosti podloží a založení budovy
Zhutňování nesoudržných zemin, Štěrkové pilíře, Velkoprůměrové piloty GEOSAN GROUP a.s. Hradec Králové
Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Zajištění stavební jámy , založení objektu
Hloubkové zhutňování, Deep Soil Mixing, Štětovnicová stěna, Trysková injektáž Metrostav, a.s. Hradec Králové